Tuesday, November 6, 2007

က်ဳပ္တို ့တိုင္းျပည္နဲ႔က်ဳပ္တို ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ အလုပ္ပုိလုပ္ၾကရေအာင္

လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းမွစ၍လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

ဓာတုအဆိပ္သင့္ေစေသာထိုး ေဆးမ်ား စစ္ေခြးမ်ားထိုးေပးခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳ

ရန္ခက္ခဲသည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနခဲ့ပါသည္ ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္လည္းခိုင္မာသည့္သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ၾကိဳးပမ္း

ခဲ့ေသာ္လည္းတိက်သည့္အတည္ျပဳခ်က္တစံုတရာမရရွိခဲ့ပါ၊

ယမန္ေန႔ ၌အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာတခုျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္

သည့္သတင္းတင္ျပခဲ့ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာရွိမ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာတို ့၏စိုးရိမ္ပူပန္မွဳတို ့သည္

ပိုမို၍ၾကီးထြားေနၾကရပါသည္ ။

နအဖစစ္ေခြးတို႔မွယခုကဲ့သို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ၾကံစည္ေနသည္ဟုသတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ျပည္ပႏိုင္ငံၾကီးတခုတြင္ႏိုင္ေရးခိုလွဳံခြင့္ရရွိေနထိုင္ေနေသာယခင္ျမန္မာစစ္ေထာက္

လွမ္းေရးမွအရာရွိေဟာင္းၾကီးတဦးွ၏အေတြ႔အၾကံဳအရျဖစ္တန္ရာေျခရွိသည္ဟုလည္းတြက္ဆေနၾကပါသည္ ။ ထိုစစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္းသည္သူျမန္မာျပည္တြင္တာန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့စဥ္ဤကဲ့သို႔လုပ္ၾကံမွဳ

မ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္အမိန္႔အရလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျပီး၊ယခုအခ်ိန္အထိသူ၏လူသတ္လုပ္ရပ္မ်ားအားျပန္လည္

စဥ္းစားမိပါကေသြးပ်က္ေနေၾကာင္းႏွင့္တရားဓမၼႏွင့္ေဆးေၾကာေနေသာ္လည္းမေပ်ာက္ေၾကာင္း

ထိုကာယကံရွင္၏ေျပာစကားမ်ားအရသိရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ကံၾကမၼာႏွင့္ျမန္မာျပည္၏အနာဂါတ္ကံၾကမၼာသည္ခြဲျခား၍

မရသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့လူထုဘ၀၏ကံၾကမၼာဟုလည္းဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ကြ်ႏု္ပ္တို ့အေနျဖင့္အတည္ျပဳႏိုင္

သည့္သတင္းဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ၊စာၾကီးေပၾကီးအလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေျပာေျပာ

ေနၾကေသာ သတင္းသမားမ်ား၏ က်င့္၀တ္ သိကၡာမ်ားကို ေခတၱေမ့ထားၾကျပီး ထမင္း၀ဗိုက္ျပည့္

လ်င္ျပီးေရာဆိုသည့္သတင္းသမားမ်ဴိးမဟုတ္သည့္ ကိုယ့္အခ်ိန္ ၊ ကိုယ့္ေငြ ၊ ကိုယ့္ဘ၀မ်ား အားအရင္းအႏွီးျပဳျပီးတိုင္းျပည္အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ေနသည့္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ သတင္းသမားမ်ား

စုစည္းၾက၍ဤကဲ့သို ့ေသာသတင္းမ်ားအားစုေပါင္းအသည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္ ။

တဖက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာက္ရွိေနေသာျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္တိုက္ပြဲ၀င္

ရဲေဘာ္မ်ားသည္ မိမိတိုင္းျပည္အနာဂါတ္ကံၾကမၼာအားမည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း

မ်ား၏မူ၀ါဒသေဘာထားအေပၚတည္မွီအားကိုး၍ ႏိုင္ငံေရး ၊ ေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ပံုသ႑ာန္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ မိမိကံၾကမၼာအားမိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသည့္

လူထုဆႏၵႏွင့္တသားတည္းျဖစ္မည့္လူထုေတာ္လွန္ေရးၾကီးတရပ္အားအျမန္ဆံုးပံုေဖၚႏိုင္မွ

သာ စစ္ေခြးမ်ားအားေျမလွန္ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွယံုၾကည္ေပသည္ ။

လူထုဆႏၵအားဥေပကၡာျပဳ၍ယခုအခ်ိန္တြင္သူ႔အျမင္ငါ့အျမင္ႏွင့္ထင္ရာေျပာမိမိကိုယ္မိမိ

အေရာင္တင္ဆီလိမ္းေနသည့္ ေလလွဳိင္းအသံုးခ် အာႏွင့္ရင္းထမင္းရွာစားေနၾကသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္တတ္သိသူမ်ားအျဖစ္မိမိကိုယ္မိမိကင္ပြန္းတပ္ထားသူမ်ားမွလည္း

မေရာင္ရာဆီလူး ေတာ္လွန္ေရးအညြန္႔ခူးစား သူဘ၀မ်ားကို အျမန္ဆံုးစြန္ ့လႊတ္ရန္လိုအပ္ေနေပျပီ ။ မိမိတတ္သိနားလည္မွဳမ်ားသည္ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးသင္ပုန္းၾကီးမွသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသာျဖစ္သည္ကိုလည္းမေမ့ေလ်ာ့ေစရန္ေစတနာမွန္ျဖင့္ထပ္ေလာင္းသတိေပးအပ္ျပီး

လူထုတိုက္ပြဲအတြင္းလူထုႏွင့္တသားတည္း ျပန္လည္တိုက္ပြဲ၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။

ယခုကဲ့သို႔ေျခာက္ကမ္းပါးစြန္းေရာက္ေနေသာ

ျမန္မာျပည္ဘ၀ကိုအျမန္ဆံုးကယ္တင္ၾက ၊

အႏ ၱရာယ္မ်ားၾကားမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘ၀အားအျမန္ဆံုးကယ္တင္ၾက ၊

ကြ်ႏု္ပ္တို ့အားလံုးအလုပ္ပိုလုပ္ၾက ။


3 comments:

Anonymous said...

DID, just "briefly" what is this comment about it please? it has DASSK's picture... thanks a million

Anonymous said...

I mean post

jutta said...

HI,DID

now she needs good bodygards.Don.t trust them.

read this< http://www.monnews-imna.com/newsupdate.php?ID=843

unhappy