Wednesday, November 21, 2007

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြႏွင့္နစ္ေနမင္းဘေလာက္မွသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
အၾကံျပဳခ်က္

ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးေဂဇက္web page ႏွင့့္DID blog တို႔တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္တို႔ၾကား Third Party ထားမည္ဟူေသာ

သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မႏၱေလးေဂဇက္အားဦးတည္ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္လိုသည့္အရိပ္အေရာင္

ပါ၀င္ေသာစကားစုမ်ားအားေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဘေလာက္ႏွင့္နစ္ေနမင္းစီေဘာက္ထဲတြင္

ထဲ့သြင္းေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။သို႔အတြက္ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားေနသူမ်ားၾကား၊

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမွဳကင္း မဲ့ေစမည့္သတင္းေဖၚျပေရးသားခ်က္မ်ားသည္ရန္သူ၏

မီဒီယာကိုမီဒီယာျဖင့္တိုက္မည္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္အတြင္းမဖိတ္ေခၚဘဲအလိုလို၀င္ေရာက္သြား

မည့္အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။
ကြြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ဤကဲ့သို႔ေသာသတင္းေဖၚျပေ၀ငွမွဳအတြက္မည္သူတဦးတေယာက္ထံမွ

ေထာက္ပံ့ကူညီမွဳရယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲမိမိ၏၀ါသနာအရကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ား၊

ေငြေၾကးမ်ားအားေပးဆပ္၍မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိးအား

ထမ္းေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္မည္သည့္ေဖန္မွဳမ်ဳိးကိုမဆိုလက္ခံဆင္ျခင္ႏိုင္သည့္

အသိတရားႏွင့္ကင္းေ၀းေနၾကသူမ်ားလည္းမဟုတ္ၾကပါ။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ပုဂၢလိကနာမည္ၾကီးေက်ာ္္ၾကားလိုျပီးသတင္းရလ်င္ျပီးေရာသေဘာႏွင့္အေျခ

အျမစ္မရွိသည့္သတင္းမ်ားအားေဖၚျပေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းမဟုတ္ၾကပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ခိုင္လံုမွဳမရွိသည့္သတင္းမ်ားေပၚတြင္အေျခမခံသကဲ့သို႔ လူတဦးတေယာက္၊အဖြဲ႔အစည္းတရပ္၏ၾကိဳးပမ္းရယူထားေသာသတင္းမ်ားအားခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ၊

သတင္းသမားက်င့္၀တ္၊လူ႔က်င့္၀တ္ေလးစားမွဳမဲ့စြာျဖင့္ကူးယူေဖၚျပေနေသာအင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာ ၊ သတင္းဌာနမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္သတင္းလြတ္လပ္မွဳမရွိေသာျပည္တြင္းမွအေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚတြင္နားလည္ေပး

ၾကရမည့္အျပင္သတင္းသမားဟုမိမိကိုယ္မိမိခံယူသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းရန္သူ၏ထိုးႏွက္မွဳမ်ားၾကား၌ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ငယ္ရြယ္သူဘေလာက္ကာမ်ားမိမိကိုယ္မိမိေသြးနထင္မေရာက္သင့္ပါ၊တဦးႏွင့္တ

ဦးအျပန္ အလွန္ေလးစားၾကရန္အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။

သတင္းလက္ဦးမွဳအျပိဳင္အဆိုင္ရယူလို၍တဦးႏွင့္တဦးေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ၾကမည္ဆိုရေလာက္ပင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ေၾကးစားသတင္းဌာနမ်ားလည္းမဟုတ္ၾကေပ။
ျပည္တြင္းသတင္းဌာနမ်ား၊ဂ်ာနယ္မ်ား၏ျပသနာမ်ားအားကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျပည္ပသို႔ ကူးစက္မိတၱဴပြားရန္

လည္းမသင့္ေတာ္ေပ။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ11 Media Group မွေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္၏လွဳ႔ံေဆာ္မွဳ

ေၾကာင့္ဤသတင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏

ရပ္တည္ခ်က္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လာေပမည္။
အထူးသျဖင့္နစ္ေနမင္းအေနျဖင့္ျပသနာဇစ္ျမစ္အားမသိဘဲ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသည္မိမိတို႔

အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲေစမည့္အျပင္ဘေလာက္ေလာကတခုလံုးအားစာဖတ္သူတို႔ယံုၾကည္မွဳ

ကင္းမဲ့ေစႏိုင္ပါသည္။
သို႔အတြက္ျပည္ပအေျချပဳသတင္းဘေလာက္ကာတို႔သည္အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳအားတည္

ေဆာက္၍ စုစည္းညီညြတ္ၾကေစရန္ဆႏၵမွန္ျဖင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔DID မွအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။


မႏၲေလးေဂဇက္ (ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ) ဆိုတာ....

မဟုတ္ပါ။

၁။ အင္တာနက္မွ ပီဒီအက္ဖ္ (PDF)ေကာ္ပီျဖင့္ အီးေမးလ္ပို ့ေဒါင္းလုပ္ယူပံုစံႏွင့္ျဖန္ခ်ိေနေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၂။ အသင္းအဖြဲ ့၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ထုတ္ေ၀ေနေသာသတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၃။ ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ဘက္လိုက္ေရးသား သာထိုးကူညီတြန္းပို ့ေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၄။ ေငြေၾကးႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၅။ အျခားျမန္မာသတင္းစာမ်ား စာေစာင္ဂ်ာနယ္မ်ား၏ မူ၊ဟန္၊စတိုင္ တို႔ကို ပံုစံယူ၊ေကာ္ပီကူးခ် လုပ္ေနေသာသတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၆။ ပုဂၢလိက၊ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥတို႔အတြက္ ေျမာက္ပင့္၊တိုက္ခိုက္၊တြန္းထိုးေရးသားေပးေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ၊
ရ။ တလထြက္၊၂လပ်က္၊ ၁ႏွစ္ေပ်ာက္ ေျပာက္ၾကားအဆင္ေျပသလိုလုပ္ေနေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၈။ တျမိဳ ့ျဖန္႔၊တႏိုင္ငံျဖန္ ့ လက္လွမ္းမက်ယ္၊ နယ္က်ဥ္းစြာျဖန္႔ေ၀ေနေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၉။ လိုင္စင္မယူ၊အာမခံမရွိ၊အခြန္မေဆာင္ တရားမ၀င္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနေသာသတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၁၀။ ျမန္မာျပည္၏ ရတနာပံု၊ ေနျပည္ေတာ္ အမည္နာမတို႔ႏွင့္ တနည္းတသြယ္ပတ္သက္ျခင္းရွိေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၁၁။ မည္သည့္ျမန္မာအသင္းအဖြဲ ့အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္မွ် မသက္ဆိုင္၊ဟူ၍သီးျခားရပ္တည္မည့္ တထီးတည္းသတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၁၂၊ သတင္းနယ္ေျမက်ဥ္းတြင္ ဆင္ဆာျဖတ္ ေဘာင္ခတ္ေရးသားေသာ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။
၁၃။ အျခားလူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းေအာက္တြင္ေန၍ လႊမ္းမိုးခံ ေလာင္းရိပ္မိေနမည့္ သတင္းစာမဟုတ္ပါ။


ဟုတ္သည္။

၁။ လစဥ္ေစာင္ေရ ၁၂၀၀၀ ၊စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာျဖင့္ ၁၇လက္မ ၂၂လက္မအရြယ္ဆိုက္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျဖန့္ခ်ိေသာသတင္းစာျဖစ္သည္။
၂။ စာေပ၀ါသနာပါသူ၊ျမန္မာအမ်ိဳးခ်စ္သူတို႔ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အိတ္စိုက္ေငြႏွင့္ ေၾကာ္ျငာထည့္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ေၾကာ္ျငာခတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ထုတ္ေ၀ေသာသတင္းစာျဖစ္သည္။
၃။ အမ်ိဳးသားအေရး၊ လူမ်ားစုသေဘာတို႔ဖက္မွ ရပ္တည္၊ကူညီေရးသားေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၄။ အခမဲ့ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၅။ စာေပအေတြ႔အၾကံဳရွိျပီးသူမ်ားမွ မိမိကိုယ္ပိုင္မူဟန္ျဖင့္ စဥ္းစားကာ အျမဲသစ္ဆန္းေအာင္ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၆။ အႏုပညာသည္မ်ား၏ လူအမ်ားသိလို၍ေတာင္းဆိုလာေသာသတင္း၊ လူမူေရးသတင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္မည့္ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၇။ လစဥ္ပံုမွန္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး လူအမ်ားလက္ခံကာ ေအာင္ျမင္ေနေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၈။ ကမၻာအႏွံ ့၊ျမိဳ ့အႏွံ ့ေတာင္းဆိုမႈရွိေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံသို႔မဆို စာပို႔ခပါအကုန္အက်ခံကာ ျဖန္႔ခ်ိေပးေနေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၉။ ရံုးစိုက္ရာ၊ပံုႏွိပ္ရာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဥပေဒကို လိုက္နာကာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၁၀။ ၁၈၇၄ထုတ္ ပထမဆံုးေသာ ၿမန္မာပိုင္ၿမန္မာသတင္းစာ စစ္စစ္၏ အမည္နာမ ပညတ္ခ်က္တခုကို ဘုိးဘြားအေမြအၿဖစ္ အမည္ယူသံုးထုတ္ေ၀ေသာ ပထမျမန္မာသတင္းစာျဖစ္သည္။
၁၁။ (ျမန္မာ) ဟူေသာတူညီသည့္ စံႏႈန္းေအာက္တြင္ရွိေသာ မည္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔၊
သတင္းအဆက္မ်ားႏွင့္မဆို လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၁၂။ အမိျမန္မာျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေနျမန္မာမ်ားအတြက္ ေပါင္းကူးရပ္တည္ေပးေနေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။
၁၃။ ျမန္မာ ျဖစ္ရသည္ကို အစဥ္အျမဲဂုဏ္ယူေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။No comments: