Saturday, March 8, 2008

နအဖ၏စစ္အာဏာအဓြန္႔ရွည္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္သည့္
အေျခခံဥပေဒအားသံုးသပ္ျခင္း
တစ္ဖက္္ေစာင္းနင္းဥပေဒ
နအဖအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္မည္သည့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ
ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရ ဟု အသံေကာင္းဟစ္ ျပဌာန္းထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လစာ၊ ရိကၡာယူေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းခ်င္းအတူတူ စစ္သားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း အျခားအရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ား အေရြးခံ ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း၊ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းတစ္ဦး၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရပါက ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွအၿငိမ္းစား ယူၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္း၊တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
အေရးကိစၥမ်ားတြင္ သမၼတကပင္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး
ကင္းရွင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စစ္သားမ်ားမွာမူလႊတ္ေတာ္တက္ကာ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေကာင္းစားေရးကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ စသည္တို႔မွာစစ္တပ္ကို သိသာစြာ ဘက္လိုက္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္းတန္းတူညီမွ်စြာရယူပိုင္ခြင့္ ေပးရမည္ ဟု အတိအလင္းျပဌာန္းထားေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုခြင့္ မရွိေစရ ဟု အေရးေပၚကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၌ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ စစ္၀ါဒီတို႔၏တရားလက္လြတ္ ရမ္းကားမႈမ်ားကို တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ စစ္တပ္သည္းေျခႀကဳိက္ အေျခခံဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။စစ္တပ္ေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕႐ႈေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဤအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၾကမည့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စစ္တပ္(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)၏ ေကာင္းစားေရးလြန္ဆြဲရမည့္ အေျခအေန မ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို ေဘးခ်ိတ္ကာ စစ္တပ္အက်ဳိးႏွင့္ ဦးစီးခ်ဳပ္ေကာင္းစားေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္
ျဖစ္ေပသည္။ က်န္ ၅၄ သန္းေသာ ျပည္သူတုိ႔အေရးကား ရင္ေလးဖြယ္ပင္။
ထို႔ျပင္... တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမွေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥတို႔မွာလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေတာ့ပါ။

သမၼတတဘယ္လိုေရြးမွာလ
နအဖအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဖြဲ႕ (လူထုကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဖြဲ႕)တုိ႔မွ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးက်စီ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ထိုသမၼတေလာင္း (၃)ဦးထဲမွ တစ္ဦးက သမၼတျဖစ္ကာ က်န္ႏွစ္ဦးကဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္လာမည္။ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားသည္ သမၼတျဖစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္သြားပါက ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ စစ္သားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒုတိယသမၼတ
အနည္းဆံုးျဖစ္လာမည္။ သမၼတပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

အမည္ခံသမၼတ
သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ဆိုေသာ္လည္း နအဖအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတမွာ အမည္ခံ႐ုပ္ျပ သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေလာက္ပင္ အာဏာမရွိေခ်။ တပ္ဘက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္လည္း ၀င္စြက္ခြင့္မရွိ။ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ (၁၁ ဦးအနက္ ၆ ဦးမွ ၇ ဦးမွာ စစ္သား
မ်ားျဖစ္သည္) အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီျဖင့္ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
လံုၿခဳံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္သည့္ အခါမ်ားတြင္ စစ္ဘက္မွအၿမဲတေစ အသာစီးရ
ေနမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွတာ၀န္ယူမည့္ ၀န္ႀကီးဌာန (၄) ခု (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊လံုၿခဳံေရး၊နယ္စပ္
ေရးရာ)တို႔တြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း၊
ရာထူးမွရပ္စဲျခင္း လုပ္ရမည္ဟုျပဌာန္းထားသည္။ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာကို အေျခခံဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းမရွိဘဲစစ္တပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္ေပးေသာ၊ စစ္တပ္ကို မတရားအာဏာသိမ္းေသာ စစ္အစိုးရအျဖစ္မွ တရား၀င္အာဏာရအစိုးရ
အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ျပည္သူလူထုကို နားလွည့္ပါး႐ိုက္သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တာ၀န္
သိႏိုင္ငံသားတိုင္း အသိစိတ္ဓါတ္ရွိရွိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

No comments: